product

"tatsuki yoshihiro"

Kikan Sashin Eizo / Photo Image #8

 150,00

cm 22x25; pp. 198; COL and BW; paperback. Publisher: Shashin Hyoron-sha, Tokyo, 1971.

Tatsuki Kanoh Ichimura. Onna to otoko [Women and Men]

cm 23x30; pp. 162; COL and BW; paperback. Publisher: Ato Angen, Tokyo, 1972.

Yoshihiro Tatsuki. Girl #2

hardcover. Publisher: Chuo-Koronsha,Tokyo, 1971.

Yoshihiro Tatsuki – California I Love You

cm 21x25,5; pp. 74; COL and BW; staple binding. Publisher: Camera Mainichi, Tokyo, 1973.

×