Yoshihiro Tatsuki. Girl #2

hardcover. Publisher: Chuo-Koronsha,Tokyo, 1971.

ID: 14071
×