Shomei Tomatsu. #5

cm 22×26; hardcover. Publisher: Chuo-Koronsha,Tokyo,.

ID: 14078
×