IDEA NO. 326 : The books and magazines of Takashi Kono

Special Feature: The books and magazines of Takashi Kono / Text by Naomichi Kawahata / Recollection of Takashi Kono [Japanese Only] Masayoshi Nakajo, Gan Hosoya, Hannmo Sugiura, Michiaki Matsuyama / Kazunari Hattori “Shikaku Dentatsu (Visual Communication)”/ Special Feature: The Work of Vier5 / Forms of Inquiry – The Architecture of Critical Graphic DesignCover Design: Kazunari Hattori Special Feature: The books and magazines of Takashi Kono / Text by Naomichi Kawahata / Recollection of Takashi Kono [Japanese Only] Masayoshi Nakajo, Gan Hosoya, Hannmo Sugiura, Michiaki Matsuyama / Kazunari Hattori “Shikaku Dentatsu (Visual Communication)”/ Special Feature: The Work of Vier5 / Forms of Inquiry – The Architecture of Critical Graphic DesignCover Design: Kazunari Hattori

cm 22×29,5; COL and BW; paperback. Publisher: Seibundo Shinkosha, , 2008.

Request info
ID: 14946

Product Description

Special Feature: The books and magazines of Takashi Kono / Text by Naomichi Kawahata / Recollection of Takashi Kono [Japanese Only] Masayoshi Nakajo, Gan Hosoya, Hannmo Sugiura, Michiaki Matsuyama / Kazunari Hattori “Shikaku Dentatsu (Visual Communication)”/ Special Feature: The Work of Vier5 / Forms of Inquiry – The Architecture of Critical Graphic DesignCover Design: Kazunari Hattori Special Feature: The books and magazines of Takashi Kono / Text by Naomichi Kawahata / Recollection of Takashi Kono [Japanese Only] Masayoshi Nakajo, Gan Hosoya, Hannmo Sugiura, Michiaki Matsuyama / Kazunari Hattori “Shikaku Dentatsu (Visual Communication)”/ Special Feature: The Work of Vier5 / Forms of Inquiry – The Architecture of Critical Graphic DesignCover Design: Kazunari Hattori

×