Reconstructions. Avant-garde Art in Japan 1945-1965

Exhibition catalogue published in conjunction with show held at the Museum of Modern Art, Oxford, December 8, 1985 – February 9, 1986 and traveling. Texts by Kazu Kaido, Ichiro Hariu, Yasuhiro Yurugi, Fumio Nanjo, Genpei Akasegawa, David Elliott, and Masatoshi Nakajima. Artists included Nobuya Abe, Genpei Akasegawa, Shusaku Arakawa, Saburo Aso, Hisao Domoto, Ichiro Fukuzawa, Iwami Furusawa, Yoshikuni Iida, Tatsuo Ikeda, Toshimitsu Imai, Shigeo Ishii, Akira Kanayama, On Kawara, Mokuma Kikuhata, Noboru Kitawaki, Tetsumi Kudo, Yayoi Kusama, Yukata Matsuzawa, Saburo Murakami, Yoshio Murakami, Hiroshi Nakamura, Natsuyuki Nakanishi, Taro Okamoto, Yoshishige Saito, Shozo Shimamoto, Akira Shimizu, Ushio Shinohara, Fujiko Shiraga, Kazuo Shiraga, Kumi Sugai, Tadashi Sugimata, Jiro Takamatsu, Atsuko Tanaka, Kikuji Yamashita and Jiro Yoshihara.

Text: Elliott David, Akasegawa Genpei et al. cm 22×27; pp. 96; COL and BW; paperback. Publisher: MOMA Museum of Modern Art Oxford, Oxford, 1985.

ISBN: 9780905836546| 0905836545

Product Description

Exhibition catalogue published in conjunction with show held at the Museum of Modern Art, Oxford, December 8, 1985 – February 9, 1986 and traveling. Texts by Kazu Kaido, Ichiro Hariu, Yasuhiro Yurugi, Fumio Nanjo, Genpei Akasegawa, David Elliott, and Masatoshi Nakajima. Artists included Nobuya Abe, Genpei Akasegawa, Shusaku Arakawa, Saburo Aso, Hisao Domoto, Ichiro Fukuzawa, Iwami Furusawa, Yoshikuni Iida, Tatsuo Ikeda, Toshimitsu Imai, Shigeo Ishii, Akira Kanayama, On Kawara, Mokuma Kikuhata, Noboru Kitawaki, Tetsumi Kudo, Yayoi Kusama, Yukata Matsuzawa, Saburo Murakami, Yoshio Murakami, Hiroshi Nakamura, Natsuyuki Nakanishi, Taro Okamoto, Yoshishige Saito, Shozo Shimamoto, Akira Shimizu, Ushio Shinohara, Fujiko Shiraga, Kazuo Shiraga, Kumi Sugai, Tadashi Sugimata, Jiro Takamatsu, Atsuko Tanaka, Kikuji Yamashita and Jiro Yoshihara.

×