Tenno / Emperor

Text: Shogyoku Yamahata, Kamekura Yusaku. pp. 80; 18 BW ills.; hardcover. Publisher: Toppan, Tokyo, 1947.

 600,00

ID: 18967